Bevissthet


Mennesket er ikke annet enn evolusjonen som er blitt seg selv bevisst

Julian Huxley
Å være bevisst betyr at vi som individer får en större forståelse for hendelser både inni og utenfor oss selv

Robert Hahn


I begynnelsen var informasjon, og informasjon var hos bevissthet, og informasjon var bevissthet. Fra boken Langs erkjennelsens grenseland av Johan LemOm informasjon virkelig viser seg å kunne erstatte materien som ”primærstoff” i verden, kan også større overraskelser vente oss. Et av de eldste problemer har vært dualiteten mellom sinn og materie. I dette nye ”språket” kan materie (hjernen) skape mental informasjon (tanker). Ingen vet hvordan. Men om det viser seg at materie er en form for organisert informasjon, behøver bevissthet kanskje ikke forbli så stort mysterium lenger. Paul Davies i en lederartikkel i New ScientistBevissthetens (B) 12 forskjellige forståelsesområder (iht Ken Wilber):


1.Kognitiv vitenskap: -  Her oppstår B som produkt av hierarkisk integrerte nettverk (i hjernen/sinnet)


2.Introspeksjon:  - B er her forankret i individets fortelling (filosofisk intensjon, introspektiv psykologi, eksistensialisme og fenomenologi) – B er ikke her forankret hos en tredje person eller i hans objektivistiske observasjon.


3.Nevropsykologi.   B er forankret biologisk i nevrologi (til forskjell fra kognitiv vitenskap)


4.Individuell psykoterapi: B er primært forankret i organismens adaptive evner. Retninger innen psykoterapi har teorier om B for å forklare den mentale lidelsen og lage mening og hensikt med behandlingen. Jung postulerer kollektive strukturer for intensjon (og B) som leder til mental sykdom når de fragmenteres.


5.Sosialpsykologi:  B er her innbakt i nettverk med kulturell mening, eller, som biprodukt av det sosiale systemet. Dette gjelder teorier om økologi, Marxisme, konstruktivisme, og kultur hvor samtlige hevder at B ikke bare er lokalisert til individet. 


6.Klinisk psykiatri: Her står B i et triangelforhold mellom psykopatologi, atferd og psykofarmaka. KP var tidligere forankret i Freud, men blir stadig oftere betraktet fysiologisk og biologisk med bruk av legemidler.


7.Utviklingspsykologi: B er her ikke en enkeltstående foreteelse, men avhenger av hvert utviklingstrinn. For å forstå B må derfor hvert utviklingstrinn utforskes. Her anses eksepsjonelt velvære, uvanlige og supernormale evner å være mulige for alle mennesker. Det handler om høyere nivåer av kognisjon og empati samt høyere somatisk, moralsk og åndelig utvikling. 


8.Psykosomatisk medisin: B er nær knyttet til kroppsprosesser som psykonevro-immunologi og biofeedback. Her havner healing, bønn, helbredelse med lys/lyd, spontan-helbredelse etc. samt selv-healing med hjelp av visualisering, kunst-terapi og meditasjon.


9.Spesielle bevissthetstilstander: -  Drømmer og psykedeliske midler synes å være et viktig forskningsområde for å forstå B generelt. Skjønt psykedeliske effekter – for å ta et kontroversielt eksempel – noen ganger er toksiske bivirkninger, så er det konsensus om at de forsterker erfaring og således kan avsløre Bs evne til å intensivere erkjennelse.


10.Østlige og kontemplative tradisjoner: Vanlig (dags-) bevissthet er en smal og begrenset versjon av dypere og høyere stadier av B. Yoga og meditasjon medvirker til høyere og eksepsjonelle evner. B kan bare forstås i disse høyere og ikke-duale stadier av B.


11.“Kvantebevissthet”:  B kan påvirke og forandre den fysiske verden gjennom “kvante-interaktivitet”, både på intracellulært nivå (microtubules), og i den ytre materielle verden (psi). KB består også i å plugge B direkte inn i den fysiske verden i henhold til avant-garde teoretisk fysikk (bootstrapping, hyperspace, strings).


12.Subtil energi:   Bio-energi bortenfor de fire fysiske lover (sterk og svak nukleær vekselvirkning, elektromagnetisme og gravitasjon) spiller her en viktig rolle i B.  Prana, ki, og chi  sies å ligge bak akupunktur. Disse anses for å være `missing link' mellom sinnets intensjon og den fysiske kroppen. Framstående tenkere (i Øst og Vest) hevder at bioenergi er et toveis transportbelte for sinnet til å øve innflytelse på materien. 


Dette er hentet fra Ken Wilbers essay  "Integral theory of consciousness" som også finnes i Journal of Consciousness Studies


Ut fra disse har Wilber laget 4-kvadrant-diagrammet i øvre venstre hjørne i figuren nedenfor. Man kan betrakte diagrammet (kalt AQAL - All Quadrants All Levels) som er struktur for "virkelighetens erkjennelse". (Sök på hans essay for en skikkelig beskrivelse). Til høyre i figuren er Don Becks "spiraldynamiske" modell inkludert, som sammen med Wilbers gir et totalbilde av all kunnskap, all erkjennelse samt evolusjonen av menneskets bevissthet fra tidenes begynnelse (ca 100 000 år siden). Menneskets tankemønstre eller verdinormer(her kalt memer) avspeiler nivået av bevisstheten i enhver tidsperiode, individuelt og kollektivt. Disse nivåene (memene) finner man også hos det individuelle mennesket representert ved de forskjellige oppvekstperiodene fra fødsel til voksen. Den gule og turkis spiralløkken er vi inne i nettopp nå, og de startet for 50 henholdsvis 30 år siden.

Se også Rolfs foredrag nr 4

Deepak Chopra har lagt ut en pris på en million dollar til den förste vitenskapsmann eller kvinne som kan bevise hvordan hjernen produserer en eneste tanke. I denne videoen viser han hvordan vi henger sammen med hverandre og med Kosmos i en sammenhengende helhet der hver eneste elementærpartikkel deltar. Klikk her.

Den störste vitenskapelige konferansen om bevissthet arrangeres  hvert år av Center for Consciousness studies ved University of Arizona. Annet hvert år arrangeres den ute i verden ett eller annet sted.

GCP  (Global Conciousness Project) ved Princeton University har siden 1998 målt utslag i verdens kollektive bevissthet ved globale hendelser som 9/11, millenniumskiftet, NATO-bombingen i Kosovo osv basert på T. de Chardins modell om "noosfæren" som han lanserte i 1940-årene.


The Global Consciousness Project is an international, multidisciplinary collaboration of scientists and engineers. We collect data continuously from a global network of physical random number generators located in up to 70 host sites around the world at any given time. The data are transmitted to a central archive which now contains more than 15 years of random data in parallel sequences of synchronized 200-bit trials generated every second.


Our purpose is to examine subtle correlations that may reflect the presence and activity of consciousness in the world. We hypothesize that there will be structure in what should be random data, associated with major global events that engage our minds and hearts.