"Himlens och Jordens Allt"


- med Gustaf Fröding i Kosmos


Människans uppgift är inte att älska Gud öfver allting och sin nästa som sig själf, utan vara sig själf och växa till det högsta en själf kan nå.För Fröding var "det högsta en själf kan nå" inget mindre än identifikation med Alltet, med Alljaget. För att förstå Fröding både som människa och poet måste man inse att hans värld bestod av både en fysisk och en överfysisk tillvaro.De flesta litteraturvetare och dagens tolkare bryr sig föga om hans överfysiska värld, och missar därvid halva hans verklighet. Detta handlar denna nätsajt om.


Frödings livs- och världsåskådning förenar "liv" och "värld" i ett. Han önskar själv vara hopkopplad med Kosmos och leder i sin sena lyrik läsaren till gränsen av den överfysiska världen. Men läsaren måste själv finna sin kurs. Ingen naturalist har trängt djupare in i 1890-talets metafysiska mysterier än Fröding, som en av Sveriges största visionärer. Men hans livsfilosofi är inte något fastlagt mönster, utan en modellskiss med många frågetecken, en process som läsaren själv måste utforska vidare:


I träd vill jag susa

i gräs vill jag gro,

i fors vill jag brusa,

i hög vill jag bo,

i lunden sväva

kring ättehögen

invid älven där näckbladen vila.Här är en samlad bild av Frödings "världsharmoni", hur han byggde sin åskådning från gymnasistfilosofin i Karlstad via monadteori och hospitaldiktning i Uppsala, till han gick ur tiden 1911 klicka här.Var det någon som förstod hans universella synsätt, och vem missförstod? Klicka här.

Kan det kallas "religion" det han strävade med? Klicka här.

Hans "kärleksliv" uppfattas mest som misslyckat med kvinnor medan den altruisiske Fröding grovt underskattats. Klicka härBoken "Gustaf Fröding - och jag" kom ut mars 2018 

"Frödings esoteriska resa"- 5 föredrag Klicka här

Fastän majoriteten av svenska folket ser Gustaf Fröding som en av Sveriges största skalder genom tiderna, har de flesta endast skrapat på ytan av vem han egentligen var. Dessa bildspel berättar om ett sällsynt och stortänkande geni som representerade mer än de lysande diktverk han lämnade kvar efter sin död 1911. Det blev en resa för att upptäcka verklighetens grund, både i Universum och i honom själv, och hur denna tycktes vara en och densamma.

Hans stora inspirator var Goethe som i "Metamorphose" 1807 skriver: "Universum anses som levande varelse, ... ingen stans finns något ständigt, något i stillestånd, något fullständigt, i stället måste vi inse att allt är i konstant rörelse och flux..."Om Lifsmonader förklarar hur ALLTET är en  helhet med medvetande ("jag"), materia och energi i samspel. 


Här nedan en sammanfattning:”Musiken uttrycker måhända fullständigast ehuru omedvetnast tingens och tillvarons innersta väsen — i främsta rummet människosjälens, men även naturens”


”Konsten kan möjligen starkare uttrycka egenskaper än verkligheten”

För att förstå Frödings gralspoesi, måste man känna till hans världs-åskådning.


Gralsgnistan finns innuti varje människa, men även inom allt levande och all materia.


Detta är för honom inte enbart teori, utan ibland direkt upplevelse i dröm eller vaket tillstånd. Han kallar det "något ljust i själen".


Om Jagmedvetenhet är den Fröding-pamflett som kan kopplas ihop med Om Lifsmonader och som visar hur medvetande hänger ihop med ALLTET.


1914 publiserades Om Gudsmedvetandet i "Efterlämnade skrifter" och kompletterar hans världsåskådning. Denna kan närmast sägas vara panteism som övergår i panpsykism, när gudsbegreppet avveklas. Alljaget eller  allmedvetande finns i olika former i alla ting, från molekyler och celler till solsystem och galaxer. De tre pamfletterna visar hur Frödings lifsfilosofi bevarades intakt också genom hospitalstiden, och kulminerar i Mattoidens sånger, även om han ständigt fördjupar sina insikter i fragment och kommentarer i böcker han läser.


Men hans "kärleksliv", både det hormonbaserade och det empatiska, visar hur han balanserar egoismen mot alltruismen. Detta är essensen i hans etiska livsprocess. Klicka här.Nedanstående väggmålning från Hotel Gustaf Fröding i Karlstad sammanfattar hans yttre liv och öde


Hur ställer sig hans livs- och världsåskådning i förhållande till våra enorma globala problem som kräver att vi återkopplar oss till ekosystemet, ett samband som länge saknats? Jo, så här:


När Fröding vill vara ETT med ALLTET, kan detta jämföras med Djupekologi hos den norske eko-filosofen Arne Næss där det heter: "Omsorg flyter naturligt om ”jaget” utvidgas och fördjupas, så att skydda Naturen är identiskt med att skydda sig själv ..."
- - -tillsvidare måste jag säga farväl och "gå min väg" och dölja mig under namnet

Gustaf Fröding (skrivet 6 månader innan han gick ur tiden)