Var det någon som fattade   

Frödings livs- och världsåskådning?I bilden nedan finns ett litet utdrag ur inledningen till hans diktsamling från sommaren 1898. Bonniers valde att inte publicera denna inleding då förlaget menade att denna var onödig och komplicerad. Därvid kom det som för Fröding de senaste 20 åren blev det viktigaste i hans liv, det som genomströmmar hans senate lyrik, att ignoreras i litteraturforskningen.

Men även om detta finns enbart som handskrift,  är det underligt att litteraturvetarna har missat det. 


Några av de som missade utvecklingen av hans universella världsbild: Klicka här


En av dem som sett Frödings djupa synsätt och hur aktuellt det är just i vår tid  är Björn Berglund. I  boken ”Jag! Utropar Fröding” som utkom 1997, ser han i ”Nedanförmänskligt” Fröding som en tidig eko-filosof där allt liv är hopkopplat, en natursyn som först i vår tid börjat tas på allvar. Berglund har medgivit att hans bidrag lagts ut som pdf-fil.

Klicka här

Stig Sjöholm beskriver i boken (till höger) utvecklingstanken i Frödings författarskap. Avsnitt 6 sid 263-277 har skannats in som pdf och kan läsas här. Gralriddaren är en framtidens övermänniska i en evolution som vil tvinga fram en moraliskt fullkomnad homo sapiens, om mänskligheten inte ska gå under i krig och våld. 15 år efter Sjöholm publicerade Bertrand Russel den franske paleontologen Teilhard de Chardins manuskript "Fenomenet människan", detta som katolska kyrkan förbjudit TdC som katolsk pater att utge medan han levde. Den kosmiska evolutionen ses i samma ljus som Frödings.

En annan betraktelse över Frödings livs- och världsåskådning ges av Anders Hallengren i boken "Tingens Tydning" på Förlagshuset Åsak 1997. I kapitlet "Frödings Himlar" sid 57-69 visar Hallengren hur Fröding i sin diktning påverkades av Swedenborg. Hallengren har välvilligast tillåtet att detta kapitel lagts vid som PDF-fil.

Det allra största temat i Frödings livsprocess var det etiska. Georg Brandell skrev 1933 boken Gustav Fröding (med "v"). I  kapitlet Ont och Gott visar han hur skalden ställer oförenliga tendenser mot varandra för att i konflikten försöka bringa dem till samstämmighet. Konflikterna var våldsamma, men detta blev kanske det mest lysande avsnittet i utvecklingen av hans hans åskådning. Kapitlet kan läsas här i pdf. 

En som läste astrofysiker Arne Wyllers bok var Rolf Edberg, grundare av Gustaf Föding-sällskapet 1969. Edberg måste ha känt till att Wyllers teori i "The Conscious Universe" liknade på Frödings insikt om ett levande och medvetet Universum. Här kan du läsa vad Edberg berättade till Wyller i bifogade pdf-fil: Klicka här